Opleiding preventieadviseur II

Veilig werken
dankzij Prevom!

De opleiding niveau II bestaat uit een multidisciplinaire basisvorming waarin de algemene beginselen van preventie worden uitgelegd. De specialisatiemodule gaat gedeeltelijk dieper in op bepaalde thema’s en richt zich meer op de praktijk.

BA4 - BA5

Leermethode

Aangepaste cursus

In samenwerking met deskundigen binnen preventie wordt er zorgvuldig een geactualiseerde cursus samengesteld dewelke op een interactieve manier wordt overgebracht door onze veiligheidsdocenten.
Deze cursus wordt uitsluitend digitaal aangeleverd.

Lesmomenten

De opleiding bestaat uit 36 les- en 2 examendagen: 21 dagen voor de multidisciplinaire basismodule en 17 dagen voor de specialisatiemodule. Per module vindt er een lesmoment plaats waar een instructeur de cursisten wegwijs maakt in het onderwerp, met veel aandacht voor vragen en interactie.

Leren in modules

Er wordt lesgegeven in modules.
Zo is het eenvoudig om het overzicht te behouden over de voortgang van de cursus.

Inhoud en structuur

Multidisciplinaire basismodule

De multidisciplinaire basismodule biedt een algemene vorming in de verschillende domeinen van het welzijnsbeleid van de werknemers op het werk, de voornaamste risico’s en de belangrijkste methoden van aanpak.

Deze module beantwoordt aan de opleidingsbehoeften van zowel interne als externe preventieadviseurs uit verschillende disciplines, die een specialisatie van niveau I of II willen volgen.

Specialisatiemodule

In de specialisatiemodule worden bepaalde thema’s uitgediept en ligt de nadruk vooral op de praktische aspecten van preventie. Zo verwerven de deelnemers de nodige know-how en vaardigheden om hun taken te vervullen.
Deze module kan enkel gevolgd worden na het slagen van de multidisciplinaire module.

219 uur leren

De multidisciplinaire module beslaat 123 uur en de specialisatiemodule 96 uur, gespreid tussen lessen en individuele oefen- en testmomenten.

Interactief leren

Onze experts delen graag hun jarenlange ervaring in verschillende sectoren met onze cursisten.Lunch inbegrepen

Gedurende elke lesdag wordt er een lunch voorzien voor een rustmoment met uw favoriete broodje.


Planning

Hieronder vindt u een overzicht van de aankomende opleidingssessies.
De opleiding bestaat uit 36 gespreide opleidingsdagen (van 8:45 tot 16:00)
met een examen op de laatste dag van zowel de multidisiciplinaire als de specialisatiemodule .

Boekingsmethode

Boeken kan zowel via ons online platform (met rechtstreekse bevestiging en betaling) als via e-mail of telefoon.

Indien u meer informatie wenst of ondersteuning nodig heeft kan u ons steeds vlot bereiken!

3095 per persoon
  • 36 lesdagen + 2 examendagen
  • Certificaat aanvullende vorming preventieadviseurs niveau II
  • Lunch inbegrepen

Multidisciplinaire module​

Specialisatiemodule

10/09/2024
17/09/2024
24/09/2024
01/10/2024
08/10/2024
15/10/2024
22/10/2024
05/11/2024
12/11/2024
19/11/2024

26/11/2024
03/12/2024
10/12/2024
17/12/2024
07/01/2025
14/01/2025
21/01/2025
28/01/2025
04/02/2025
11/02/2025
14/02/2025 (examen)

18/02/2025
25/02/2025
11/03/2025
18/03/2025
25/03/2025
01/04/2025
22/04/2025
29/04/2025

06/05/2025
13/05/2025
20/05/2025
27/05/2025
03/06/2025
10/06/2025
17/06/2025
24/06/2025
27/06/2025 (examen)

Doelgroepen

Preventieadviseurs niveau 3 die hun kennis veiligheid & welzijn verder willen uitdiepen.
Werknemers die vanuit hun bedrijf een opleiding niveau 2 mogen volgen en hoofd van de preventiedienst zullen zijn in een bedrijf groep B.
Werknemers die vanuit hun bedrijf een opleiding niveau 2 mogen volgen om de adjunct te zijn van een niveau 1 in een bedrijf groep A.
Werknemers die vanuit hun bedrijf een opleiding preventieadviseur niveau 1 moeten volgen en de multidisciplinaire basismodule willen volgen.

Prevom en Cresept: erkende opleidingspartners

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen. Daarom doen we er alles aan om die hoge kwaliteit te blijven garanderen.

Voor deze opleiding werken wij samen met Cresept. Cresept is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof en ISO9001 gecertificeerd.

Let wel, voor deze opleiding kan je geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Prevom heeft een succesvolle Qfor-audit doorlopen.

Dit kwaliteitslabel (gericht op opleidingen en consultancy) is indicatief van de kwaliteit van onze opleidingen.

Wij engageren ons op verschillende manieren om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen.

Prevom is een door BeSaCC erkend examencentrum. Dit betekent dat Prevom officieel examens mag afnemen voor persoonlijke VCA certificaten (VCA basis en VCA VOL).

Prevom werkt samen met verschillende organisaties in de bouwsector.

Zo komen onze klanten voor bepaalde relevante opleidingen (zoals de veiligheidsopleiding voor de bouwsector) in aanmerking voor een premie.

Prevom: een erkende opleidingspartner

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen. Daarom doen we er alles aan om die hoge kwaliteit te blijven garanderen.

Prevom heeft verschillende kwalificaties en erkenningen behaald dankzij deze proactieve houding.

Contacteer ons

Wij beantwoorden met plezier al uw vragen over deze opleiding.

In welke sector u ook actief bent:
Prevom heeft de juiste expertise voor u!

Frequent gestelde vragen (FAQ)

Je moet:

  • houder zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs

OF

  • een opleiding basisniveau preventieadviseur (niveau III) gevolgd hebben + nuttige ervaring van 5 jaar in een preventiedienst.

Ook als particulier bent u meer dan welkom ongeacht in welke sector u actief bent indien u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van hierboven.

Wij dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom hebben we besloten geen papieren cursussen aan te bieden. Door te kiezen voor een digitale aanpak, ondersteunen we een groenere toekomst en dragen we bij aan een duurzamere wereld.

De cursisten dienen voldoende in de les aanwezig te zijn. Een minimum aanwezigheid van 80% van het totaal aantal lesuren per cursusmodule is vereist. Elke les dient de ‘aanwezigheidslijst’ zowel in de voor – als namiddag afgetekend te worden door de cursisten.

In geval van afwezigheid omwille van ziekte, professionele of familiale redenen, dient de cursist het secretariaat van Prevom vooraf of op de dag zelf te waarschuwen. Ten laatste tegen de eerstvolgende les dient de student een bewijs van gewettigde afwezigheid binnen te brengen (doktersattest of attest van de werkgever die de afwezigheid wettigt). Na 5 dagen ongewettigde afwezigheid krijgt de cursist een aanmaning. Na 6 dagen afwezigheid wordt de werkgever op de hoogte gebracht met de mogelijkheid als gevolg dat de cursist niet meer toegelaten wordt tot het afleggen van de examens.

Je kan ook enkel de specialisatiemodule volgen na vervollediging van de basismodule.

Ja, dat kan zeker, als je voldoet aan deze voorwaarden.

Nee, voor deze opleiding kan je geen gebruik maken van de KMO-portefeuille.

De evaluatie van de door de cursisten opgedane kennis, hun vaardigheden en ‘maturiteit’ om de functie van preventieadviseur uit te oefenen wordt o.a. getest op basis van een Nederlandstalig schriftelijk examen aan het eind van zowel de multidisciplinaire basismodule als de specialisatiemodule van het tweede niveau. Wie slaagt in het schriftelijk examen van de multidisciplinaire basismodule  ontvangt  een ‘getuigschrift van multidisciplinaire basismodule’. De specialisatiemodule van het tweede niveau wordt bovendien afgesloten met een eindwerk, dat mondeling voor een jury wordt verdedigd en waarbij vragen worden gesteld. Wie in deze proef slaagt, behaalt een ‘getuigschrift van aanvullende vorming van preventieadviseur niveau II’.

Het schriftelijk examen :

  • Het examen multidisciplinaire basismodule bestaat uit 30 multiple choice vragen aangevuld met 2 open vragen. Het betreft een open boek examen.
  • Het examen specialisatiemodule van het tweede niveau bestaat uit 20 multiple choice vragen aangevuld met 2 open vragen. Het betreft een open boek examen.

De examens zijn strikt individueel.

Het mondeling examen bestaat uit de verdediging van een eindwerk. De coördinator zal later tijdens het academiejaar verder ingaan op de inhoud, de opbouw en de verdediging van dit eindwerk. De presentatie gebeurt voor een jury. Tevens wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd van de Federale Overheidsdienst FOD Toezicht Welzijn op het Werk. Na de presentatie volgt er een vragenronde die hoofdzakelijk opgebouwd is rond het thema van het eindwerk.

De cursisten delen op het einde van het academiejaar mee welke periode zij verkiezen voor de verdediging van hun eindwerk. De uiterlijke datum voor het indienen en verdedigen van het eindwerk mag 12 maanden na het einde van de theoretische cursus niet overschrijden. Er zijn 3 mondelinge examensessies : de sessie van september – oktober, de sessie januari – februari of mei – juni van het daaropvolgend kalenderjaar. De ondertekende documenten ‘akkoord begeleider eindwerk’ en ‘akkoord bibliotheek’ dienen op de door het Prevom & Cresept aangegeven tijdstippen aangeleverd te worden.

Tijdens de lessen wordt nog meer informatie verstrekt omtrent het opstellen en de verdediging van de eindwerken + bijkomende nota’s, evaluatie – en punten systemen, enz …

De opvolging van de kwaliteit van het eindwerk wordt verzekerd door een promotor die over het algemeen deel uitmaakt van het collectief van lesgevers. Deze promotor wordt voor elke student afzonderlijk aangewezen door Prevom & Cresept. Het eindwerk wordt in 4 exemplaren ingebonden, afgeleverd samen met een digitale versie in PDF-formaat.

Onwettige afwezigheid bij het examen, gebruik van gsm of spieken tijdens het examen betekent onmiddellijke uitsluiting.

De voertaal is Nederlands. Werkjes, eindwerk en de mondelinge verdediging ervan gebeuren in het Nederlands.

Wie herkanst voor een mondeling examen zal hiervoor een administratieve kost aangerekend worden.

Als u niet deelneemt aan het examen of opleiding, kan u géén certificaat/attest bekomen. Om een certificaat/attest te bekomen moet u uiteraard slagen voor het examen/interne proef.

De specialisatie wordt met succes afgesloten met een schriftelijk examen en de verdediging van een eindwerk voor een jury.
De deelnemers ontvangen een certificaat van aanvullende vorming voor preventieadviseurs van niveau II.

Annuleringen moeten steeds schriftelijk worden meegedeeld (per post of e-mail).

  • Begonnen opleiding: bij terugtrekking tijdens de opleiding of op de geplande opleidingsdag, wordt het totale bedrag van de inschrijvingskosten gefactureerd.
  • Vóór de aanvang van de opleiding: bij annulering vóór de aanvang van de opleiding, wordt een bijdrage gevraagd om aangegane onkosten en eventuele boetes te dekken. Deze bijdrage bedraagt 10% van de prijs van de opleiding bij annulering voorafgaand aan de 5e dag vóór de opleiding. Het volledige inschrijvingsbedrag is verschuldigd indien de opleiding wordt geannuleerd tijdens de 5 werkdagen die aan de opleiding voorafgaan.

Een ingeschreven persoon kan zich altijd laten vervangen door iemand anders van dezelfde organisatie.

Er wordt geen enkele terugbetaling van het inschrijvingsbedrag (cursusgeld) aanvaardt bij een al dan niet geoorloofde afwezigheid op een opleiding of studiedag.

Wij behouden ons het recht voor een opleiding te annuleren bij een onvoldoende aantal inschrijvingen of omwille van een andere reden zoals de onverwachte beschikbaarheid van de lesgever of opleider. In die gevallen zijn Prevom & Cresept geen schadevergoeding verschuldigd. In voorkomend geval brengen wij de ingeschreven personen hiervan op de hoogte en komen wij met hen een latere datum overeen of de volledige terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

De inschrijvingen op onze opleidingen en studiedagen worden geregistreerd al naargelang ze worden ontvangen.

De inschrijvingen die binnenkomen nadat het maximum aantal deelnemers voor een opleiding of studiedag werd bereikt, komen op een wachtlijst terecht. Zij kunnen, mits akkoord van de deelnemer, worden verschoven naar een volgende sessie.