Politique de confidentialité​ - Français
Politique de confidentialité​ en Français
Privacy policy - English
Privacy policy in English

Privacy Policy

Deze Privacy Policy omschrijft de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke:

Prevom BV
met maatschappelijke zetel te Molenstraat 167, 2840 Rumst, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0731.673.473.

U wordt verondersteld deze Privacy Policy aandachtig door te lezen aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Prevom BV beschrijft. Deze Privacy & Cookie Policy is onderhevig aan wijzigingen en actualisering. We adviseren u om deze op regelmatige basis opnieuw te raadplegen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.

Prevom BV stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Prevom BV. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1. Tijdens uw bezoek aan onze website:
 • IP-adres
 • Via cookies: zie artikel 10
2.2. Bij inschrijving op onze nieuwsbrief:
 • Uw e-mailadres
2.3. Als werknemer:
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Foto’s en video’s
 • CV, motivatiebrief, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Loon en loonfiches
2.4. Als kandidaat:
 • Naam, adres,e-mailadres, telefoonnummerFoto’s en video’s
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek
 • Informatie over opleiding en werkervaring
 • Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Loon en loonfiches
2.5. als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie:
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen

3.1. Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

De mogelijkheid bestaat dat Prevom BV uw publieke gegevensverwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap.

Of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website.

Of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Prevom BV zal deverzameldepersoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden gebruiken:

 • IP-adres (zie artikel 2.1): om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren kan Prevom BV uw persoonsgegevens in anonieme statistieken opnemen, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Prevom BV.
 • E-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van directe marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, tewerkstellingsinformatie, of informatie over geplande activiteiten (voordrachten, seminaries, werklunches) mitsuw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon enloonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.
 • Foto’s en video’s (zie artikel 2.3 en 2.4.): om te gebruiken voor onze interne communicatie met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemmin
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
 • U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten kan verhinderd worden wanneer u de verwerking weigert
4.2. Directe marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor directe marketing, mits u hiervoor uw bijkomende toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst, kan Prevom BV uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot Prevom BV en haar diensten. Daarnaast kan Prevom BV uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op directe marketing.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering door contact op te nemen via volgend adres:

Prevom BV–Dienst Marketing, Molenstraat 167, 2840 Rumst, België

of via mail, info@prevom.be.

 

4.3. Doorgifte aan derden:

Prevom BV zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, met uitzondering van de filialen van Prevom BV of één van haar klanten met het oog op de tewerkstelling, technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening zelf en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Prevom BV tracht u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Prevom BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is.

Prevom BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.4. Wettelijke vereisten:

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat Prevom BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-of regelgeving moet vrijgeven. Prevom BV zal inde mate van het mogelijke u hier van tevoren over informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 5 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Prevom BV en U:

 • IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan onze website;
 • e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • naam , adres, e-mailadres, telefoonnummer, payrollinformatie, curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek, informatie over opleiding en werkervaring, evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments, payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, loon en loonfiches (zie artikel 2.3 en 2.4): voor de duur van de gevraagde levering van diensten en de tewerkstelling en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (zie artikel 2.5): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
 • Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsookde verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 6 – Uw rechten

6.1.Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment vrijblijvend kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Prevom BV van deze gegevens maakt.

6.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Prevom BV.
Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededelen van uw gegevens of verzoek tot verwijdering, bepaalde diensten en producten niet leverbaar kunnen zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

6.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, per post naar Prevom BV– Dienst Marketing, Molenstraat 167, 2840 Rumst, België, mits toevoeging kopie identiteitskaart.

6.7. Automatische beslissingen en profielvorming:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profielvorming en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 7 –Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Prevom BV aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Prevom BV heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van
persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde Privacy-regels zullen gebonden zijn.

7.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te vermijden. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van o.a. uw computer, IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 8 –Toegang door derden

8.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

8.2. Wij garanderen eenzelfde niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

Artikel 10 – Cookies

10.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Prevom BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer.
De informatie opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

10.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige methodesom jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Ten gevolge vanrecente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

10.3. De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Authenticatiecookies–‘Remember me’

Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd.

User input cookies-‘Lifestyle Identifier’

Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.

User interface customization-cookies

wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies – Trackingcookies

Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

Social plug-in trackingcookies

worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

10.4. Uw toestemming:

U kunt de cookies weigeren of blokkeren via de instellingen van uw browser.
Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik meer kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op, per post naar:

Prevom BV–Dienst Marketing
Volksstraat 33A
2830 Willebroek
België

of via mail naar info@prevom.be

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité décrit le traitement de vos données à caractère personnel par le responsable du traitement :

Prevom BV
ayant son siège social à Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgique et inscrite au K.B.O. sous le numéro BE0731.673.473.

Vous êtes censé lire attentivement la présente politique de protection de la vie privée, car elle décrit vos droits et obligations à l’égard de Prevom BV. La présente politique en matière de confidentialité et de cookies est susceptible d’être modifiée et mise à jour. Nous vous conseillons de les revoir régulièrement.

Article 1 – Généralités

1.1.

Par sa présente politique de confidentialité, Prevom BV se conforme au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.

1.2.

Le responsable du traitement de vos données personnelles est Prevom BV. Une déclaration a été faite à la Commission de la protection de la vie privée concernant le traitement de vos données personnelles.

Article 2 – Données personnelles que vous nous communiquez

2.1. Lors de votre visite sur notre site web :
 • Adresse IP
 • Via des cookies : voir l’article 10
2.2. Lors de l’inscription à notre bulletin d’information :
 • Votre adresse électronique
2.3. En tant qu’employé :
 • Nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone
 • Photos et vidéos
 • CV, lettre de motivation, notes prises lors de l’entretien
 • Informations sur l’éducation et l’expérience professionnelle
 • Formulaires d’évaluation et résultats des tests et évaluations
 • Informations sur les salaires, y compris le numéro de registre national, l’adresse, l’ancienneté, l’état civil, le numéro de compte bancaire, la composition de la famille, la date de naissance.
 • Salaires et fiches de paie
2.4. En tant que candidat :
 • Nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphonePhotos et vidéos
 • CV, lettres de motivation, notes prises lors de l’entretien
 • Informations sur l’éducation et l’expérience professionnelle
 • Formulaires d’évaluation et résultats des tests et évaluations
 • Informations sur les salaires, y compris le numéro de registre national, l’adresse, l’ancienneté, l’état civil, le numéro de compte bancaire, la composition de la famille, la date de naissance.
 • Salaires et fiches de paie
2.5. en tant que client ou autre relation d’affaires :
 • Nom, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire

Article 3 – Données à caractère personnel collectées indirectement

3.1. Données publiques du client ou d’une autre relation d’affaires

Prevom BV peut traiter vos données publiques. Il s’agit notamment de données soumises à des obligations de publication, telles que la publication de votre nomination en tant qu’administrateur d’une société.

Ou des données que vous avez vous-même rendues publiques, telles que les informations figurant sur votre site web.

Ou des données qui sont connues dans votre région ou qui ont été publiées dans la presse.

Article 4 – Finalités du traitement

4.1. Objectifs généraux :

Prevom BV n’utilisera les données personnelles collectées qu’aux fins suivantes :

 • l’adresse IP (voir article 2.1) : afin d’améliorer continuellement son site Web et ses services, Prevom BV peut inclure vos données personnelles dans des statistiques anonymes, à partir desquelles l’identité d’individus ou d’entreprises spécifiques ne peut être retrouvée, la base juridique étant les intérêts légitimes de Prevom BV.
 • Adresse électronique (lors de l’inscription à la lettre d’information) (voir article 2.2.) : dans le but de vous envoyer du marketing direct (messages électroniques automatiques ou autres messages électroniques), des lettres d’information, des informations sur l’emploi ou des informations sur les activités prévues (conférences, séminaires, déjeuners de travail) sous réserve de votre consentement explicite et préalable.
 • Nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, données salariales, curriculum vitae, lettres de motivation, notes prises lors de l’entretien d’embauche, informations sur la formation et l’expérience professionnelle, formulaires d’évaluation et résultats de tous les tests et évaluations, données salariales comprenant le numéro de registre national, l’adresse, l’ancienneté, l’état civil, le numéro de compte bancaire, la composition de la famille, la date de naissance, le salaire et les fiches de paie (voir les articles 2.3 et 2.4) : afin de vous fournir les services demandés et de respecter les exigences légales ayant pour base juridique l’exécution d’un contrat.
 • Photos et vidéos (voir articles 2.3 et 2.4) : à utiliser dans le cadre de notre communication interne, la base juridique étant votre consentement explicite et préalable.
 • Nom, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire (voir article 2.5) : pour vous fournir les services demandés et respecter les exigences légales, la base juridique étant l’exécution d’un contrat demandé par vous et, si vous l’indiquez, également l’envoi de marketing direct, la base juridique étant votre consentement explicite et préalable.
 • Vous n’êtes pas obligé de divulguer vos données personnelles, mais la fourniture de certains services peut être empêchée si vous refusez le traitement.
4.2. Marketing direct

Les données personnelles seront également utilisées à des fins de marketing direct, à condition que vous ayez donné votre consentement supplémentaire.

Si vous êtes déjà inscrit sur notre liste de diffusion, Prevom BV peut utiliser vos données pour vous envoyer des informations sur Prevom BV et ses services. En outre, Prevom BV peut également transmettre vos données à ses partenaires à des fins de marketing direct.

Ce consentement peut être retiré à tout moment, sans justification, en nous contactant à l’adresse suivante :

Prevom BV-Service Marketing, Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgique

ou par courrier électronique, info@prevom.be.

4.3. Transfert à des tiers :

Prevom BV ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers, à l’exception des succursales de Prevom BV ou de l’un de ses clients à des fins d’emploi, des prestataires de services techniques fournissant une assistance technique dans la mesure où cela est nécessaire pour la fourniture du service lui-même et/ou lorsqu’ils sont tenus de le faire en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de justice. Prevom BV s’efforce de vous avertir à l’avance que Prevom BV peut divulguer vos données à un tiers, mais vous reconnaissez également que cela n’est pas toujours possible d’un point de vue technique ou commercial.

Prevom BV ne vendra pas, ne louera pas, ne distribuera pas et ne mettra pas vos données personnelles à la disposition de tiers, sauf dans les cas décrits ci-dessus ou avec votre consentement préalable.

4.4. Exigences légales :

Dans des cas très exceptionnels, Prevom BV peut être amené à divulguer vos données personnelles en vertu d’une décision de justice ou pour se conformer à d’autres lois ou réglementations obligatoires. Dans la mesure du possible, Prevom BV vous en informera à l’avance, à moins que cela ne soit soumis à des restrictions légales.

Article 5 – Durée du traitement

Les données à caractère personnel seront stockées et traitées par nos soins pendant la période nécessaire en fonction des finalités du traitement telles que définies à l’article 4 et en fonction de la relation contractuelle entre Prevom BV et vous :

 • l’adresse IP (voir article 2.1) : pendant toute la durée de votre visite sur notre site web ;
 • adresse électronique (lors de l’inscription à la lettre d’information) (voir article 2.2.) : pour la durée de la prestation de services demandée ;
 • le nom, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, les données salariales, le curriculum vitae, les lettres de motivation, les notes prises lors de l’entretien d’embauche, les informations sur la formation et l’expérience professionnelle, les formulaires d’évaluation et les résultats de tous les tests et évaluations, les données salariales, y compris le numéro de registre national, l’adresse, l’ancienneté, l’état civil, le numéro de compte bancaire, la composition de la famille, la date de naissance, le salaire et les fiches de paie (voir les articles 2.3 et 2.4) pour la durée de la prestation de services et de l’emploi demandés et conformément à la législation applicable ;
 • Nom, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de compte bancaire (voir article 2.5) : pour la durée de la prestation de services demandée ;
 • En tout état de cause, les données à caractère personnel susmentionnées seront conservées conformément aux exigences légales spécifiques, ainsi qu’aux délais de prescription qui nous obligent à conserver vos données à caractère personnel plus longtemps, par exemple pour nous défendre contre une action en justice.

Article 6 – Vos droits

6.1 Droit d’accès et d’inspection :

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles, ainsi qu’à l’utilisation de ces données par Prevom BV, à tout moment et sans obligation.

6.2. Droit de rectification, d’effacement et de limitation :

Vous êtes libre de communiquer ou non vos données personnelles à Prevom BV.
En outre, vous avez toujours le droit de nous demander de corriger, compléter ou supprimer vos données personnelles. Vous reconnaissez que si vous refusez de communiquer vos données ou de demander leur suppression, certains services et produits pourraient ne pas être disponibles.
Vous pouvez également demander à restreindre le traitement de vos données personnelles.

6.3. Droit d’opposition :

Vous avez également le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles pour des raisons sérieuses et légitimes.
En outre, vous avez toujours le droit de vous opposer à l’utilisation de données à caractère personnel à des fins de marketing direct ; dans ce cas, vous n’avez pas à fournir de raisons.

6.4. Droit au transfert gratuit de données :

Vous avez le droit d’obtenir et/ou de transmettre à d’autres responsables du traitement vos données à caractère personnel que nous traitons dans un format structuré, commun et lisible par machine.

6.5. Droit de retirer son consentement :

Dans la mesure où le traitement est fondé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de retirer ce consentement.

6.6. Exercer ses droits :

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à cette fin, par courrier à Prevom BV- Marketing Department, Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgique, moyennant l’ajout d’une copie de votre carte d’identité.

6.7. Décisions automatiques et profilage :

Le traitement de vos données personnelles n’inclut pas le profilage et vous ne serez pas soumis à des décisions automatisées de notre part.

6.8. Droit de se plaindre :

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Office belge de lutte contre la drogue et le crime (OLAF).
Commission de la protection de la vie privée : Commission de la protection de la vie privée, Rue du Printing Press 35, 1000 Bruxelles, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail : commission@privacycommission.be.
Ceci est sans préjudice d’un recours devant un tribunal civil.
Si vous subissez des dommages à la suite du traitement de vos données personnelles, vous pouvez introduire une demande d’indemnisation.

Article 7 – Sécurité et confidentialité

7.1. Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées au niveau technique et organisationnel pour éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l’accès non autorisé ou la notification à des tiers des données personnelles collectées ainsi que tout autre traitement non autorisé de ces données.

7.2. Prevom BV ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect résultant d’une utilisation erronée ou illégale par un tiers des données à caractère personnel.
Prevom BV a veillé à ce que, lorsqu’elle fait appel à des tiers pour traiter les données relatives à la santé et à l’environnement, elle s’assure que ces données sont exactes.
données à caractère personnel, ces tiers seront liés par les mêmes règles de protection de la vie privée.

7.3. Vous devez respecter les règles de sécurité à tout moment, notamment en évitant tout accès non autorisé à votre login et à votre code. Vous êtes donc seul responsable de l’utilisation faite à partir du site web, entre autres, de votre ordinateur, de votre adresse IP et de vos données d’identification, ainsi que de leur confidentialité.

Article 8 – Accès des tiers

8.1. Afin de traiter vos données personnelles, nous donnons accès à vos données personnelles à nos employés.

8.2. Nous garantissons le même niveau de protection en rendant opposables à nos employés et personnes nommées des obligations contractuelles similaires à la présente politique de protection de la vie privée.

Article 9 – Déclaration de l’autorité de protection des données

Pour ce traitement de données à caractère personnel, une notification a été déposée auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

Vous pouvez toujours contacter cette Commission aux adresses suivantes :

Autorité belge de protection des données
Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles
+32 (0)2 274 48 00

Article 10 – Cookies

10.1. Qu’est-ce qu’un cookie?

Un “cookie” est un petit fichier émis par le serveur de Prevom BV et placé sur le disque dur de votre ordinateur.
Les informations stockées sur ces cookies ne peuvent être lues que par nous et uniquement pendant la durée de la visite sur le site web.

10.2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Notre site web utilise des cookies et des méthodes similaires pour distinguer vos préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site web. Cela nous permet de vous offrir une meilleure expérience lorsque vous visitez notre site web. Suite à des changements législatifs récents, tous les sites web ciblant certaines parties de l’Union européenne sont tenus de vous demander la permission d’utiliser ou de stocker des cookies et des technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. La présente politique en matière de cookies vous donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous utilisons et leur finalité.

10.3. Le site Web utilise uniquement les cookies suivants :
Cookies fonctionnels
Cookies d’authentification – “Se souvenir de moi

Identifier l’utilisateur lorsqu’il est connecté.

Cookies de saisie de l’utilisateur – “Identificateur de style de vie”.

Mémorisation des actions de l’utilisateur sur un site web.

Cookies de personnalisation de l’interface utilisateur

est utilisé pour mémoriser les préférences de l’utilisateur.

Cookies non fonctionnels – Cookies de suivi

Ils sont utilisés pour enregistrer le comportement de navigation des visiteurs.

Cookies de suivi des plug-ins sociaux

sont utilisés pour fournir des modules de médias sociaux sur un site web, tels qu’un bouton “J’aime” sur Facebook, un bouton de partage sur LinkedIn ou la possibilité de retweeter un message.

Pour les cookies placés par des tiers (par exemple Google Analytics), veuillez vous référer aux déclarations faites par ces parties sur leurs sites web respectifs à ce sujet. Veuillez noter que nous n’exerçons aucune influence sur le contenu de ces déclarations, ni sur le contenu des cookies de ces tiers.

10.4. Votre consentement :

Vous pouvez rejeter ou bloquer les cookies via les paramètres de votre navigateur.
La désactivation des cookies peut vous empêcher d’utiliser certaines fonctionnalités du site web.

Si vous avez d’autres questions ou commentaires concernant le traitement de vos données personnelles, n’hésitez pas à nous contacter par courrier à l’adresse suivante :

Prevom BV – Service Marketing
Molenstraat 167
2840 Rumst
Belgique

ou par courrier à info@prevom.be

Article 11 – Droit applicable et juridiction compétente

La présente politique de confidentialité est gérée et mise en œuvre conformément au droit belge, qui est le seul applicable.

Les tribunaux d’Anvers sont exclusivement compétents pour connaître de tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente politique de protection de la vie privée.

Privacy Policy

This Privacy Policy describes the processing of your personal data by the controller:

Prevom BV
having its registered office at Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgium and registered with the K.B.O. under number BE0731.673.473.

You are supposed to read this Privacy Policy carefully as it describes your rights and obligations towards Prevom BV…. This Privacy & Cookie Policy is subject to change and updating. We advise you to revisit them on a regular basis.

Article 1 – General

1.1.

Through its current Privacy Policy, Prevom BV complies with European Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of personal data.

1.2.

The controller of your personal data is Prevom BV. A declaration has been made to the Commission for the Protection of Privacy regarding the processing of your personal data.

Article 2 – Personal data you communicate to us

2.1. During your visit to our website:
 • IP-address
 • Via cookies: see article 10
2.2. When subscribing to our newsletter:
 • Your emailaddress
2.3. As employee:
 • Name, address, emailasdress, telephone number
 • Photos and videos
 • CV, cover letter, notes taken during interview
 • Information on education and work experience
 • Evaluation forms and results of any tests and assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Wages and salary slips
2.4. As candidate:
 • Name, address, e-mailaddress, telephone number
 • CV, cover letters, notes taken during the interview
 • Information on education and work experience
 • Evaluation forms and results of any tests and assessments
 • Payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum
 • Wages and salary slips
2.5. as a client, customer or other business relation:
 • Name, e-mail address, telephone number, bank account number

Article 3 – Personal data we collect indirectly

3.1. Public data of the client, customer or other business relation

Prevom BV may process your public data. These include data subject to publication requirements, such as the publication of your appointment as a director of a company.

Or data you have made public yourself, such as information on your website.

Or data that is common knowledge in your area or has appeared in the press.

Article 4 – Purposes of processing

4.1. General purposes:

Prevom BV will only use the collected personal data for the following purposes:

 • IP address (see article 2.1): in order to continuously improve its website and services, Prevom BV may include your personal data in anonymous statistics, from which the identity of specific individuals or companies cannot be traced, with the legal basis being the legitimate interests of Prevom BV.
 • E-mail address (when subscribing to the newsletter) (see article 2.2.): for the purpose of sending you direct marketing (automatic e-mail messages or other electronic messages), newsletters, employment information, or information on planned activities (lectures, seminars, work lunches) subject to your explicit, prior consent.
 • Name, address, e-mail address, telephone number, payroll information, curriculum vitae, cover letters, notes made during the job interview, information on education and work experience, evaluation forms and results of any tests and assessments, payroll information including national register number, address, seniority, marital status, bank account number, family composition, date of birth, salary and pay slips (see Articles 2.3 and 2.4): in order to provide you with the requested services and to comply with legal requirements with the legal basis of the performance of a contract.
 • Photos and videos (see article 2.3 and 2.4.): to be used for our internal communication with the legal basis being your explicit, prior consent
 • Name, e-mail address, telephone number, bank account number (see article 2.5): to provide you with the requested services and to comply with legal requirements with the legal basis being the performance of a contract requested by you, and, if indicated by you, also the sending of direct marketing, with the legal basis being your explicit, prior consent.
 • You are not obliged to disclose your personal data, but the provision of certain services may be prevented if you refuse processing
4.2. Direct marketing

Personal data will also be used for direct marketing, provided you have given your additional consent.

If you are already included in our mailing list, Prevom BV may use your data to send marketing related to Prevom BV and its services. In addition, Prevom BV may also pass on your data to its partners for the purpose of direct marketing.

This consent may be withdrawn at any time, without justification by contacting us at the following address:

Prevom BV–Marketing, Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgium

or via mail, info@prevom.be.

4.3. Transfer to third parties:

Prevom BV will not disclose your personal data to third parties, except for the branches of Prevom BV or any of its customers for the purpose of employment, technical service providers providing technical support to the extent that this is necessary for the provision of the service itself and/or when they are required to do so under a statutory provision or a court order. Prevom BV tries to give you advance notice that Prevom BV may disclose your data to said third party, but you also acknowledge that this is not always technically or commercially feasible.

Prevom BV will not sell, rent, distribute or otherwise make your personal data commercially available to third parties, except as described above or except with your prior consent.

4.4. Legal requirements:

In very exceptional cases, Prevom BV may have to disclose your personal data pursuant to a court order or to comply with other mandatory laws or regulations. To the extent possible, Prevom BV will inform you of this in advance, unless it is subject to legal restrictions.

Article 5 – Duration of processing

Personal data will be stored and processed by us for a period necessary in function of the purposes of the processing as defined in Article 4 and in function of the contractual relationship between Prevom BV and You:

 • IP address (see article 2.1): for the duration of your visit to our website;
 • e-mail address (when subscribing to the newsletter) (see article 2.2.): for the duration of the requested provision of services;
 • name , address, e-mail address, telephone number, payroll information, curriculum vitae, cover letters, notes made during the job interview, information on education and work experience, evaluation forms and results of any tests and assessments, payroll information including national register number, address, seniority, marital status, bank account number, family composition, date of birth, salary and pay slips (see Articles 2.3 and 2.4) for the duration of the requested provision of services and employment and in accordance with applicable legislation;
 • Name, e-mail address, telephone number and bank account number (see article 2.5): for the duration of the requested provision of services;
 • In any case, the aforementioned personal data will be kept in accordance with the specific legal requirements, as well as the statutes of limitation that require us to keep your personal data for longer, e.g. to defend ourselves against a claim in court.

Article 6 – Your rights

6.1.Right of access and inspection:

You have the right to access your personal data, as well as Prevom BV’s use of this data, at any time and without obligation.

6.2. Right of rectification, deletion and restriction:

You are free to communicate or not to communicate your personal data to Prevom BV.
In addition, you always have the right to ask us to correct, supplement or delete your personal data. You acknowledge that if you refuse to communicate your data or request deletion, certain services and products may not be available.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet:

You also have a right to object to the processing of your personal data for serious and legitimate reasons.
In addition, you always have the right to oppose the use of personal data for direct marketing purposes; in such case, you do not have to provide reasons.

6.4. Right of free data transfer:

You have the right to obtain and/or transfer to other controllers your personal data processed by us in structured, common and machine-readable form.

6.5. Right to withdraw consent:

To the extent that the processing is based on your prior consent, you have the right to withdraw that consent.

6.6. Exercise of your rights:

You may exercise your rights by contacting us for this purpose, by post to Prevom BV– Dienst Marketing, Molenstraat 167, 2840 Rumst, Belgium, subject to the addition of a copy of your identity card.

6.7. Automatic decisions and profiling:

The processing of your personal data does not include profiling, nor will you be subject to automated decisions by us.

6.8. Right to file complaint:

You have the right to file a complaint with the Belgian
Privacy Commission: Commission for the Protection of Privacy, Drukpersstraat 35, 1000 Brussels, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
This is without prejudice to a remedy before a civil court.
If you should suffer damages as a result of the processing of your personal data, you may bring a claim for compensation.

Article 7 -Security and confidentiality.

7.1. We have developed security measures adapted at the technical and organizational levels to avoid the destruction, loss, falsification, modification, unauthorized access or notification to third parties of the personal data collected as well as any other unauthorized processing of this data.

7.2. In no event can Prevom BV be held liable for any direct or indirect damages resulting from any erroneous or unlawful use by a third party of the personal data.
Prevom BV has ensured that when relying on third parties to process
personal data, these third parties will be bound by the same Privacy Rules.

7.3. You must comply with security regulations at all times, including avoiding any unauthorized access to your login and code. Thus, you are solely responsible for the use made from the website of, among other things, your computer, IP address and your identifying information, as well as its confidentiality.

Article 8 -Access by third parties

8.1. In order to process your personal data, we grant access to your personal data to our employees.

8.2. We guarantee the same level of protection by making contractual obligations opposable to our employees and appointees, which are similar to this Privacy Policy.

Article 9 – Declaration Data Protection Authority.

A declaration was filed with the Commission for the Protection of Privacy for this processing of personal data.

You can always contact this Committee at the following addresses:

Belgian Data Protection Authority
Drukpersstraat 35
1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00

Article 10 – Cookies

10.1. What are cookies?

A “cookie” is a small file transmitted by Prevom BV’s server and placed on your computer’s hard drive.
The information stored on these cookies can only be read by us and only for the duration of the visit to the website.

10.2. Why do we use cookies?

Our website uses cookies and similar methods to distinguish your usage preferences from those of other users of our website. This helps us to provide you with a better user experience when you visit our website. As a result ofrecent legislative changes, all websites targeting certain parts of the European Union are required to ask your permission to use or store cookies and similar technologies on your computers or mobile devices. This cookie policy gives you clear and complete information about the cookies we use and their purpose.

10.3. The website uses only the following cookies:
Functional cookies
Authentication cookies-‘Remember me’

Identify the user when he is logged in.

User input cookies-‘Lifestyle Identifier’

Remembering user actions on a Web site.

User interface customization cookies

is used to remember user preferences.

Non-functional cookies – Tracking cookies

Are used to record visitors’ browsing behavior.

Social plug-in tracking cookies

are used to provide social media modules on a Web site, such as a Facebook like button, LinkedIn share button or the ability to retweet a post.

For cookies placed by third parties (e.g. Google Analytics), we would like to refer you to the statements made about them by these parties on their respective websites. Please note that we do not exercise any influence on the content of those statements, nor on the content of these third-party cookies.

10.4. Your consent:

You can reject or block cookies through your browser settings.
Disabling cookies may prevent you from using certain features of the website.

If you have any further questions or comments regarding the processing of your personal data, please feel free to contact us, by mail to:

Prevom BV-Service Marketing
Molenstraat 167
2840 Rumst
Belgium

or by mail to info@prevom.be

Article 11 – Applicable law and competent court

This Privacy Policy is administered and enforced in accordance with Belgian law which is exclusively applicable.

The courts of Antwerp have exclusive jurisdiction to hear any dispute that might arise from the interpretation or implementation of this Privacy Policy.