Opmaak van een taakrisicoanalyse (TRA)

Een gedetailleerde analyse van uitzonderlijk werk.

Een TRA start bij het inventariseren van risico's.

Inhoudsopgave

Welke factoren bepalen de extra risico's van een opdracht?

Het kan gebeuren dat de TRA tijdens de werkzaamheden wordt bijgesteld. Dit kan gebeuren wanneer het voorgestelde werkplan in de praktijk niet uitvoerbaar blijkt te zijn, het juiste gereedschap ontbreekt, de werkcondities zijn veranderd, of er net een ongeval of incident heeft plaatsgevonden.

Wie stelt de TRA op?

De TRA wordt opgesteld door een team van uitvoerders, planners, werkvoorbereiders en eventueel deskundigen. De opdrachtgever die de werkvergunning uitschrijft, kan ook eisen dat er een TRA wordt opgesteld. Je kan ook zelf bepalen dat de werkzaamheden ongewoon zijn en spontaan een TRA op te stellen.

Waar moet je op letten?

Een TRA wordt specifiek opgemaakt bij afwijkende werken. Besteed voldoende aandacht aan de specifieke eigenschappen die het werk afwijkend maken en mogelijk ook meer risicovol.

Hulp nodig bij de creatie

van een TRA?

Van planning naar uitvoering in 8 stappen

Stap 1 - Stel de taak vast

Bepaal in detail wat ‘anders’ is dan de ‘normale’ werkzaamheden.

Stap 2 - Bepaal de risico's

Bepaal en inventariseer de risico’s. Kijk niet alleen naar de aanwezige risico’s, maar houd ook rekening met nieuwe risico’s die kunnen ontstaan.
Gebruik hierbij de risicoanalysemethode van Fine & Kinney:

R = W x B x E

Risico = waarschijnlijkheidsfactor x blootstellingsfactor x ernstgraad

De waarschijnlijkheidsfactor W is de kans dat een gevaar schade veroorzaakt.

De blootstellingsfactor B houdt rekening met de duur en de frequentie van de blootstelling aan het gevaar.

Bij de ernstgraad E geef je aan wat de mogelijke en meest ernstige effecten zijn van de blootstelling.

Het uiteindelijk risicocijfer geeft een duidelijk zicht op de aanvaardbaarheid van het risico.

Stap 3 - Neem risico’s weg of maak ze beheersbaar

Wanneer de risico’s bepaald zijn, tracht ze weg te nemen. Indien niet haalbaar, maak ze beheersbaar: hoewel het opruimen van de werkplek vrijwel altijd haalbaar is, kan het bijvoorbeeld praktisch onmogelijk zijn om de hoogte van het object waaraan wordt gewerkt te wijzigen. In dergelijke gevallen kunnen valrisico’s beheersbaar worden gemaakt door het gebruik van valbeveiliging, waardoor het risico acceptabel wordt.
Elimineer risico’s systematisch, maar zorg ervoor dat de praktische uitvoerbaarheid van het werk niet in het gedrang komt.

Stap 4 - Analyseer en beschrijf de werkvoorbereiding

Houd vooral rekening met de volgorde van de werkzaamheden, deze zijn van cruciaal belang bij een TRA. Voor bepaalde taken kan het namelijk zeer gevaarlijk zijn om de stappen in een verkeerde volgorde uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van een stroomcircuit, het verwijderen van de druk uit een hydraulieksysteem, of het plaatsen van waarschuwingen bij het openen van een toegangsluik.
Besteed ook voldoende aandacht aan andere factoren en vereisten, zoals de te volgen procedures, de aanwezigheid en veiligheid van machines / werktuigen, eventuele opleidings- en ervaringsvereisten van de uitvoerders, en de te hanteren tekeningen en kwaliteitseisen, die worden gesteld door jezelf of de opdrachtgever.

Stap 5 - Stel de TRA op met het team

Maak een TRA op met verschillende werknemers met diverse expertise. Betrokkenheid van alle uitvoerenden, planners en werkvoorbereiders is cruciaal voor een brede analyse van mogelijke risico’s.

Stap 6 - Communiceer de TRA naar de betrokken partijen

Communiceer de voltooide TRA naar alle betrokkenen, inclusief uitvoerenden en leidinggevenden. Een kick-offmeeting voor de werkzaamheden is ideaal om de TRA te bespreken.

Stap 7 - Voer de werken uit volgens de maatregelen

Start het werk nadat iedereen op de hoogte is van de beheersmaatregelen. Doeltreffende communicatie vooraf zorgt voor veiligere werkomstandigheden.
Een schriftelijk document kan dienen als nuttige referentiebron. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften en ervoor te zorgen dat hij geen gevaar vormt voor zowel zichzelf als zijn collega’s.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen leidinggevenden nauwlettend toe te zien op de risico’s die zijn geïdentificeerd in de TRA.

Stap 8 - Evalueer en documenteer de resultaten

Na beëindiging van de taak / project volgt een evaluatie met de betrokkenen, inclusief uitvoerenden, werkvoorbereiders, planners en leidinggevenden. Bespreek of het werk conform veiligheidsvoorschriften en werkinstructies is uitgevoerd. Bespreek eventuele onvoorziene omstandigheden, gevaarlijke situaties of ongevallen.
Bewaar de TRA op een centrale locatie, zelfs indien je ze niet onmiddellijk opnieuw nodig hebt. Het verslag en de evaluatie van de TRA dienen zorgvuldig te worden bewaard, aangezien deze informatie in de toekomst waardevol kan zijn als inspiratiebron bij vergelijkbare werkomstandigheden.

Besluit

Op zoek naar duidelijkheid?

Wie moet er een TRA opmaken? Wat is afwijkend werk nu precies? Hoe lang op voorhand kan ik een TRA maken? Kan ik dezelfde TRA hergebruiken?

Prevom heeft de expertise die je zoekt.
Wij informeren je graag over de mogelijkheden!