Veiligheid & gezondheid op het werk

De welzijnswet in een notendop.

Inhoudsopgave

Wat is de welzijnswet?

De welzijnswet is een allesomvattende basiswet die in heel België van kracht is en zich richt op het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. In vergelijking met eerdere wetgeving is deze wet zeer uitgebreid en bestrijkt veel meer domeinen. In plaats van zich uitsluitend te richten op arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid, behandelt de nieuwe wet het alomvattende welzijn van werknemers in de ruimste zin van het woord.

De welzijnswet omvat de volgende zeven domeinen:

Waar komt de welzijnswet vandaan?

De oorspronkelijke Veiligheidswet van 19 juni 1952 vormde de basiswet die het Belgische Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, bekend als ARAB, creëerde. Deze wet bleef tientallen jaren van kracht. Echter, wetgeving loopt soms achter op de realiteit, zoals technologische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Daarom werd op 15 juni 1989 door de EU de kaderrichtlijn 89/391 over veiligheid en preventie ingevoerd, waardoor de Veiligheidswet en het ARAB als ontoereikend werden beschouwd.
Deze nieuwe richtlijn leidde tot een complete hervorming van het wettelijk kader, resulterend in de huidige Welzijnswet, die op 18 september 1996 werd gepubliceerd als opvolger van de Veiligheidswet. Deze verandering beïnvloedde ook de ARAB, die wordt omgevormd tot de “Codex”. Hoewel de overdracht van de inhoud van ARAB naar de nieuwe Codex grotendeels is voltooid, is deze transitie nog niet volledig. Het is daarom essentieel dat beide richtlijnen te allen tijde worden erkend en gerespecteerd.

Hulp nodig bij het

voldoen aan de welzijnswet?

Op wie is de welzijnswet van toepassing?

In principe is de welzijnswet van toepassing op elke werkgever. Zodra een werkgever zijn eerste werknemer in dienst neemt, wordt de welzijnswet van kracht.
In de praktijk is het echter complexer. De omvang van de onderneming en de aard van de werkzaamheden zijn bijvoorbeeld cruciale factoren bij het bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn en welke organisatorische structuur wordt verwacht. Speciale aandacht voor activiteiten in onderaanneming is ook een integraal onderdeel van de welzijnswet.

Het is belangrijk om altijd de bijzondere voorwaarden voor verschillende sectoren in overweging te nemen!

Concrete invulling van de wet

Hoewel de basiswet overkoepelend is, kent deze ook een zeer concrete invulling. In plaats van de vroegere technisch gedetailleerde middelenvoorschriften, wordt nu gebruik gemaakt van doelvoorschriften.


Er is dus sprake van een iets losser kader met voornamelijk rechtsnormen. Binnen de gestelde voorwaarden heeft de werkgever de vrijheid om zelf invulling te geven aan deze doelvoorschriften. Hierbij zijn zaken als het globaal preventieplan, het jaaractieplan en de risicoanalyse van belang. Er zijn duidelijke vormvereisten, maar er is voldoende ruimte voor de werkgever om het concept passend in te vullen. Dit biedt ook de mogelijkheid voor experts zoals Prevom om aanzienlijke meerwaarde te leveren aan werkgevers.

Op zoek naar duidelijkheid?

Wie moet er aan de welzijnswet voldoen? Is ARAB nog van toepassing? Welk niveau preventieadviseur heb ik nodig? Welzijnswet voor de petrochemie Wat is de verplichte organisatorische structuur?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!